_id county_id county emp_2015 emp_2019 emp_2020 emp_2025 emp_2030 emp_2035 emp_2040 emp_2045 emp_2050 abs_chng_2015_2050 perc_chng_2015_2050